دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سعید   حصارکی

پست الکترونیکی : s.hesaraki@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : پاتولوژی دامپزشکی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : رییس دفترفرهنگ اسلامی دانشکده دامپزشکی وعضوگروه پاتولوژی

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/01/01

سعید حصارکی

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^